Obrázek

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro nákup v internetovém obchodě eshop.oliva-glass.com

Majitel e-shopu je:

ak. mal. Ladislav Oliva - Sklářské Studio, IČO: 432 48 462

Provozovna internetového obchodu: Hrubá Horka 90, Železný Brod 46822

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky /dále jen OP/, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: ak. mal. Ladislav Oliva, IČO: 432 48 462, Hrubá Horka 90, Železný Brod 468 22, a kupujícího - zákazník / spotřebitel, vzniklé v souvislosti, nebo na základě uzavírané kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem /č. 89/2012 Sb./ a zákonem o ochraně spotřebitele /č.634/1992 Sb./, ve znění pozdějších novel. Výňatky z těchto zákonů jsou uvedeny níže.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek považuje ak. mal. Ladislav Oliva, IČO: 432 48 462, Hrubá Horka 90, Železný Brod 468 22, neplátce DPH

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu eshop.oliva-glass.com. V souladu s platnou právní úpravou se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a který jím není. Kupující spotřebitel je osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti je zákazník, který je podnikatelem a tento se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu eshop.oliva-glass.com jsou včetně příslušné sazby DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží. Nezodpovídáme za převzaté informace z propagačních materiálů a webů různých výrobců nebo prodejců zboží.

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné. Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat žádná spotřebitelská práva.

Před uskutečněním nákupu zboží je kupující povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit.

II. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu eshop.oliva-glass.com je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícím a jejím přijetí prodávajícím,o čemž je kupující neprodleně informován e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, s prohlášením o ochraně osobních údajů, cenami i podmínkami dopravy, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na eshop.oliva-glass.com, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího.

Odmítnutím této možnosti je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod..

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladů na dopravu a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádaní může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou /více viz článek III, těchto OP/.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny kupujícím, buď při předání zboží kupujícímu v místě jeho dodání, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v článku IV. Doprava a platba.

9. Vyplněním objednávkového formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě eshop.oliva-glass.com /např. při registraci/, případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na eshop@oliva-glass.com a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy s udáním důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

11. Případné změny v objednávce je nutno učinit prokazatelným způsobem. Nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na eshop@oliva-glass.com. Lze i telefonicky, prostřednictvím infolinky uvedené v sekci kontakty.V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí e-mailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze změnit pouze do odeslání zboží, /předání zboží

III. Dodací podmínky, cena zboží

1. Lhůta pro odeslání zboží je tři pracovní dny ode dne, kdy byla doručená objednávka. Bližší dodací podmínky naleznete zde.

2. Ve výjimečných případech, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak /např. telefonicky,nebo e-mailem/.

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající především s využitím služeb přepravních společností, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem /bankovním převodem/ v plné výši, nebo zálohově a to zejména v případech :

a) Kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka.

b) Na základě požadavku zákazníka je zprostředkován prodej zboží, které není uvedeno ve stálé nabídce

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží 

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad /případně dodací list splňující podmínky daňového dokladu/. Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě /soubor PDF/ na e-mail kupujícího /tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci/. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane faktura nečitelná nebo je zničená /např. při přepravě/, nebo pokud nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána ve formátu PDF na jeho nově zadaný e-mail 

9. Pro určování váhy zboží není určující váha uváděná na výrobku, výrobcem, nebo v e-shopu u detailu zboží. Prodávající si v takovémto případě vyhrazuje právo určovat váhu sám, a to včetně veškerého použitého obalového a výplňového materiálu 

IV. Doprava a platba

Detaily jsou dostupné při vyplňování objednávky.

V. Reklamace

1. Případná reklamace zboží se vždy řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

2. Detailní informace o postupu reklamace jsou uvedeny v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu eshop.oliva-glass.com, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující spotřebitel má právo, dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající pouze v rozsahu, jaký umožňuje daná situace.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání, nebo opotřebování a zároveň je v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Pokud zboží bylo použito /vyzkoušeno/, nebo je zasláno bez původního obalu, prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně všech dalších poplatků /nákladů/ v souladu s platnou Českou a Evropskou legislativou (včetně pravomocných rozhodnutí evropských soudů - rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.4.2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES). Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou, nejpozději do 30 dnů.

4. Zboží zaslané kupujícím z titulu odstoupení od smlouvy formou dobírky, nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba /o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu/, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

VII. Velkoobchodní podmínky

1. Vztah prodávajícího s kupujícím, kterým je fyzická osoba – podnikatel, nebo právnická osoba, se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a těmito obchodními podmínkami, není-li písemně dohodnuto jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu eshop.oliva-glass.com.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle článku II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

4. Nabídka akčního a zlevněného zboží, nebo zboží označené jako "zdarma", platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma", nebo "akční zboží", není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a vztahuje se na spotřební zboží /dále jen zboží/, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady /dále jen reklamace/.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu eshop.oliva-glass.com. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamace.

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou /záruční list/. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje /fakturu/, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat všechny zákonné identifikační údaje o obchodní firmě prodávajícího. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Pokud je u koupeného zboží přiložen originální záruční list dodaný výrobcem, popř.dovozcem, tento je možné v případě potřeby potvrdit v řádné otvírací době v místě provozovny e-shopu osobně, nebo jeho zasláním na adresu ak.mal. Ladislav Oliva - Sklářské Studio, Hrubá Horka 90, Železný Brod 46822. Potvrzený záruční list bude zaslán zpět kupujícímu v co nejkratší době.

1. Doporučujeme kupujícímu vždy si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

2. Viditelné mechanické poškození obalu v průběhu dopravy nemusí ještě nutně znamenat přímo poškození výrobku. Přesto je nutno, aby kupující v takovémto případě zásilku před přepravcem překontroloval a v případě potřeby přímo na místě byl o zjištěných skutečnostech vyhotoven podepsaný záznam.

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí :

a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti přepravce.

b) při rozbalení zásilky skrytou vadu, která nebyla zjevná při předání zboží od přepravní společnosti, je kupující povinen prokazatelně o tom informovat prodávajícího e-mailem na eshop@oliva-glass.com, nebo telefonicky na infolinku prodávajícího.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

4. Prodávající a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit přepravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy /vyjma skrytých vad/. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy /vyjma skrytých vad/ již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci /nebo jejích dílů/ způsobené používáním.

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

10. Postup podle bodu 8. tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy :

a) bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy.

b) přiměřeným snížením kupní ceny.

c) náhradním dodáním zboží.

d) odstoupením od smlouvy.

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu, nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem, nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může věc reklamovanou z důvodu vady zaslat na adresu prodávajícího, nebo osobně doručit do výdejního místa prodávajícího.

II. Postup reklamace

O reklamaci nás vždy informujte zprávou na e-mail eshop@oliva-glass.com, případně i telefonicky na infolinku, abychom mohli předběžně posoudit důvod reklamace a vyřešit případné nedorozumění. Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem /e-mail může zapadnout mezi "spamy"/.

1. Reklamovaný výrobek spolu s popisem reklamované vady a dokladem o koupi - případně záručním listem, dle povahy výrobku, vhodně zabalte a odešlete na adresu: ak.mal. Ladislav Oliva - Sklářské Studio, Hrubá Horka 90, Železný Brod 46822 nebo osobně doručte do místa provozovny e-shopu na výše uvedené adrese, kde s vámi bude sepsán reklamační protokol.

2. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace, v případě potřeby konzultovat další postup.

3. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Prodávajícím se pro účely prohlášení o ochraně osobních údajů /dále jen prohlášení/ rozumí provozovatel internetového obchodu ak.mal. Ladislav Oliva - Sklářské Studio, Hrubá Horka 90, Železný Brod 46822

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu eshop.oliva-glass.com.

Prohlášení:

Nákupy na eshop.oliva-glass.com se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost :

1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění /dále jen zákon/.

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem :

a) plnění smlouvy uzavřené prodávajícím.

b) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů /např. adresa a telefon/ nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

4. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy a to elektronickou cestou na emailovou adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se zákonem, žádným způsobem dále zpracovávány.

5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu eshop.oliva-glass.com, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na eshop@oliva-glass.com.

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.

Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky nebo reklamace.

Zasílání obchodních sdělení

1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, zbožím či podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupujícímu může být na jeho elektronickou adresu doručováno.

Tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád a Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou platné a účinné ode dne 25.4.2020

COOKIES

CO JSOU TO COOKIES

Jde o malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele (nejčastěji Váš počítač nebo i mobilní zařízení). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

ZABLOKOVÁNÍ COOKIES

Pokud na našem webu soubory cookie používáme, můžete je kdykoli zablokovat. K tomu můžete aktivovat nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pro jejich zablokování záleží, jaký prohlížeč užíváte, proto se prosím obraťte na jeho nápovědu, která Vám s jejich zablokování pomůže.

Pokud však použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), nemusíte získat přístup k celému našemu webu nebo jeho částem nebo být schopni používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webu poskytovány.

NA NAŠICH STRÁNKÁCH VYUŽÍVÁME

Na našich stránkách využíváme cookies, které jsou potřeba pro fungování naší webové prezentace a sledování návštěvnosti jednotlivých stránek webové prezentace. Tyto data neposkytujeme žádným druhým stranám.